Dalisay.

Pagsikat, paglubog ng araw. Pag-ihip ng hangin sa mumunting talulot ng mga nagpapaligsahang mga rosas sa parang. Ang pagpatak ng ulan at pagbati ng bahaghari. Ang mga kiming punla sa buhaghag na lupa. Ang bulong at dagundong ng alon. Pagsayaw sa agos ng mga buhay sa dagat. Ang init at pagsukob ng apoy. Pag-aalab ng …

Missing Thailand.

Aside from Philippines and Japan. Thailand is probably one of my favorite Asian Countries that I have visited so far.If you love outdoors then Pattaya,Thailand  have a lot to offer. It is cheap there so ladies bring your shopping mode on and for the guys?!!!! ahemmm.. mmmm..This is a place where CRAZY and Wild nights …