Dalisay.

Pagsikat, paglubog ng araw. Pag-ihip ng hangin sa mumunting talulot ng mga nagpapaligsahang mga rosas sa parang. Ang pagpatak ng ulan at pagbati ng bahaghari. Ang mga kiming punla sa buhaghag na lupa. Ang bulong at dagundong ng alon. Pagsayaw sa agos ng mga buhay sa dagat. Ang init at pagsukob ng apoy. Pag-aalab ng …

About Tonight.

About Tonight. Yesterday was long Last night was blur Still I am in awe To God I adore My rock my refuge Strength and Comfort In THY time we'll never be confuse Because about Tonight, it is never blurred ❤ Mizpah Faith

Who will?

Staring at the sink of blood and crushed veneer. Tell my love to wreck it all, Cut out all the ropes and let me fall, Right in the moment this order's tall. And I told you to be patient, And I told you to be fine, And I told you to be balanced, And I …